Home / Mer om Erasmus+

Mer om Erasmus+

Mer om Erasmus+

Gjennom studier, opplæring eller frivillig arbeid i andre land og deltakelse i internasjonale ungdomsprosjekter, skal Erasmus+ bidra til at flere unge opparbeider seg den kompetansen det er behov for i arbeidslivet. 

Riktig kompetanse skal gjøre flere unge mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene.

Bakgrunn for satsingen

Som følge av den økonomiske situasjonen i Europa, har EU-landene hatt rekordhøy arbeidsledighet de siste årene. Erasmus+ er utformet med mål om å bekjempe arbeidsledigheten, som spesielt har rammet unge – ikke minst i Spania og Hellas. Europakommisjonen rapporterer at nærmere seks millioner unge i EUs medlemsland er uten arbeid. Samtidig er over to millioner stillinger ubesatte. Dette vitner om et betydelig gap mellom utdanning og opplæring og hvilke ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet.

Prioriteringer

Erasmus+ bygger på prioriteringene i EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020 . I tråd med disse, er noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Verdens største utdanningsprogram

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020, som er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. I budsjettet vil 77,5 prosent gå til utdanning og opplæring, 10 prosent til ungdom, 1,8 prosent til idrett og 3,5 prosent til en europeisk lånegarantiordning for masterstudenter. En stor del av budsjettet for utdanning og opplæring vil gå til mobilitet og læring utenlands for enkeltpersoner. Samarbeid mellom utdannings- og opplæringsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner, bedrifter, lokale og regionale myndigheter samt tiltak for å modernisere utdanning og opplæring og fremme innovasjon, entreprenørskap og sysselsetting er også prioriterte tiltak.

Gjennom Erasmus+ vil mer enn fire millioner personer motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet. En målsetting er å fordoble antall personer som årlig får støtte gjennom programmet innen 2020.

Programland og partnerland

Programlandene i Erasmus+ omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland og nabolandene i øst, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet. Øvrige land har under bestemte vilkår mulighet til å delta i enkelte tiltak. Se Erasmus+ programguide for mer informasjon.

Norsk deltagelse

Endelig, formell beslutning om norsk deltakelse i Erasmus+ ble tatt av regjeringen og Stortinget i mai 2014. Norge er fullverdig medlem av Erasmus+, og deltar på lik linje med EUs medlemsland.

Diku - Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fortsetter som nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet (Aktiv Ungdom).

Les mer: