Home / For voksenopplæring

For voksenopplæring

For voksenopplæring

Europas befolkning blir stadig eldre og står stadig lengre i arbeidslivet, samtidig som den teknologiske utviklingen skyter fart og arbeidslivet blir stadig mer internasjonalt.

Norske institusjoner som driver med voksenopplæring, formelt eller uformelt, kan ha mye å hente av å delta i Erasmus+.

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. 

Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen

Ansatte i voksenopplæringen kan få midler til å:

  • Undervise eller gi opplæring ved en partnerorganisasjon
  • Delta på europeiske etterutdanningskurs
  • Hospitere i en europeisk voksenopplæringsinstitusjon

Faglig samarbeid med strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap innen Erasmus+ skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber med voksenopplæring.

Gjennom strategiske partnerskap kan norske institusjoner samarbeide med partnere fra andre land i Europa. Det er også mulig å ha med partnere fra land utenfor Europa dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet.

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekt som kan variere i størrelse, fra enkle samarbeidsprosjekter mellom små organisasjoner til større prosjekter med fokus på utvikling og utveksling av innovative resultater.

Strategiske partnerskap kan også være tverrsektorielle ved at aktivitetene og resultatene bidrar til å øke kvaliteten på opplæringen innen flere utdanningssektorer.

Les mer om strategiske partnerskap for voksenopplæringen innen Erasmus+.

Policy: strategisk satsing på utdanning og innovasjon

Erasmus+ har også et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien.

Policy inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

  • Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
  • Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
  • Samarbeid med internasjonale organisasjoner
  • Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen.