Home / For høyere utdanning

For høyere utdanning

Studenter i forelesningssal

Det finnes en rekke muligheter for høyere utdannings- institusjoner innen Erasmus+ innenfor alle tre hovedtiltakene i programmet.

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. 

Mobilitet for studenter i høyere utdanning i EU  

Studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen sin. Det kan være studie- eller praksisopphold og kan inngå på alle studienivå (bachelor, master og ph.d.).

Les mer om mulighetene for studentmobilitet innen Erasmus+ i EU.

Mobilitet for ansatte i høyere utdanning i EU

Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner kan gis mulighet til undervisnings- eller opplæringsopphold i et av program- eller partnerlandene.

Les mer om mulighetene for ansattmobilitet innen Erasmus+ i EU.  

Høyere utdanning collage 2

Mobilitet utenfor EU

Erasmus+ åpner nå for student- og ansattmobilitet fra og til deler av verden utenfor Europa. Mobiliteten må foregå mellom et «programland» og «partnerland». Programland er de landene som deltar fullt ut i Erasmus+ programmet. Partnerland er de landene utenfor Europa som EU har godkjent som kvalifisert for samarbeid.

Høyere utdanningsinstitusjoner fra programlandene søker om mobilitetsprosjekter på vegne av sine partnere. Noen regioner har høyere prioritet og dermed større budsjett enn andre, hvilket betyr flere mobiliteter til og fra disse regionene. Høyere utdanningsinstitusjoner blir oppfordret til å samarbeide med partnere fra utviklingsland for å imøtekomme de målene EU har satt for programmets 7-års periode.

Les mer om mulighetene for mobilitet utenfor EU med Erasmus+.

Faglig samarbeid med strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene.

Strategiske partnerskap innen høyere utdanning er fleksible prosjekter der norske institusjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa. Det er også mulig å ha med partnere fra land utenfor Europa dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet. Strategiske partnerskap kan variere i størrelse fra enkle samarbeidsprosjekter til større prosjekter med fokus på utvikling og utveksling av innovative resultater.

Strategiske partnerskap kan også være tverrsektorielle ved at aktivitetene og resultatene bidrar til å øke kvaliteten på opplæringen innen flere utdanningssektorer.

Les mer om strategiske partnerskap for innen Erasmus+.

Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap vektlegges sammen med utvikling av nye metoder for undervisning og læring. I tillegg er flerfaglige tilnærminger prioritert.

Les mer om kunnskapsallianser innen Erasmus+.

Høyere utdanning collage

Kapasitetsbygging

Kapasitetsbyggingsprosjekter er prosjekter som har som målsetting å heve kvaliteten på høyere utdanning i et av partnerlandene, og da særlig prosjekter med nærområdene på Vest-Balkan, nabolandene i øst og sør. 

Kapasitetsbyggingsprosjekter er prosjekter mellom land som deltar i Erasmus+ og partnerland utenfor, og har som målsetting å heve kvaliteten på høyere utdanning i partnerlandene utenfor Erasmus+ samarbeidet. Prosjektene kan ha fokus på kapasitetsbygging, enten på institusjonsnivå eller på systemnivå.

Les mer om kapasitetsbyggingsprosjekter innen Erasmus+.

Fellesgrader

Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, særlig fra land utenfor Europa.

Les mer om mulighetene for fellesgrader innen Erasmus+.

Policy: strategisk satsing på utdanning og innovasjon

Erasmus+ har også et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter. Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. 

Policy inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

  • Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
  • Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
  • Samarbeid med internasjonale organisasjoner
  • Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen.