Home / For fagskoler

For fagskoler

Servitørelev

Mer og bedre samarbeid mellom utdanning/opplæring og arbeidsliv står sentralt i Erasmus+, som rommer en tydelig prioritering av fag- og yrkesopplæringen.

Intensjonen er å heve kvaliteten på opplæringen generelt og på lærling- og praksisordningene spesielt.

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. 

Mobilitet for studenter  i fagskole

Fagskoler og bedrifter kan søke om støtte slik at studenter kan ta deler av utdanningen i utlandet. Studenter kan følge undervisningen ved en godkjent yrkesfagsskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon, mens lærlinger kan utplasseres i en relevant bedrift.

Fagskole kollage av tre bilder

Mobilitet for ansatte i fagskole

Ansatte i fagskoler kan få midler til å:

  • Undervise eller gi opplæring ved en partnerinstitusjon
  • Hospitere eller ha praksisopphold ved en partnerinstitusjon

Les mer om mulighetene for mobilitet for studenter og ansatte i fagskoler innen Erasmus+.

Faglig samarbeid med strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal stimulere til faglig samarbeid mellom mange ulike organisasjoner innen fag- og yrkesopplæring.

Målet er å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i fag- og yrkesopplæringen på tvers av landegrensene. Dette gjelder i første rekke fagskoler, videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Les mer om strategiske partnerskap innen Erasmus+.

Fagskole collage av tre bilder

Policy: strategisk satsing på utdanning og innovasjon

Erasmus+ har også et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter. Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien.  

Policy inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

  • Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
  • Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
  • Samarbeid med internasjonale organisasjoner
  • Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen.