Home / For fag- og yrkesopplæringen

For fag- og yrkesopplæringen

Konditorelev baker

I Erasmus+ er en rekke tiltak spesielt tilpasset fag- og yrkes- opplæringen. Tiltakene retter seg mot elever, lærlinger, ansatte i fag- og yrkesopplæringen og norske institusjoner.

Målet med satsingen på fag- og yrkesopplæringen i Erasmus+ er bedre samarbeid mellom utdanning/opplæring og arbeidsliv, og økt kvalitet på opplæringen generelt og på lærling- og praksisordningene spesielt. 

Programaktivitetene i Erasmus+ er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og policy. 

Mobilitet for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i Europa. 

  • Elever kan ha praksisopphold ved en godkjent yrkesfagsskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon 
  • Lærlinger kan ha utplassering i en relevant bedrift

Les mer om mobilitetstiltakene for elever og lærlinger innen Erasmus+.  

Yrkesfag collage av tre bilder

Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen

Ansatte i fag- og yrkesopplæringen kan få midler til å:

  • Undervise eller gi opplæring ved en partnerinstitusjon
  • Hospitere eller ha praksisopphold ved en partnerinstitusjon

Les mer om mobilitetstiltakene for ansatte i fag- og yrkesopplæringen innen Erasmus+.  

Faglig samarbeid med strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap er en fleksibel ordning hvor norske institusjoner kan få støtte til faglig samarbeid med europeiske partnere. Alle organisasjoner som arbeider med fag- og yrkesopplæring kan delta i et strategisk partnerskap, enten som koordinator eller som partner. Dette kan være videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Partnerskapene kan variere i størrelse og innretning, fra enkle samarbeidsprosjekter mellom små organisasjoner (f.eks. skoler) til større prosjekter med fokus på utvikling og utveksling av innovative resultater. Partnerskapene kan gjerne være tverrsektorielle, slik at aktivitetene og resultatene bidrar til å øke kvaliteten på opplæringen i flere sektorer. 

Les mer om strategiske partnerskap innen Erasmus+.

Yrkesfag collage med tre bilder

Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskap som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet. 

Et partnerskap må bestå av minst ni organisasjoner/virksomheter fra tre programland, hvorav to medlemsland. Organisasjoner fra partnerland utenfor EU og EØS-EFTA-landene kan delta som partner (ikke som koordinator) dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet.

Les mer om sektorallianser innen Erasmus+.  

Policy: strategisk satsing på utdanning og innovasjon 

Erasmus+ har også et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter. Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. 

Policy inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

  • Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
  • Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
  • Samarbeid med internasjonale organisasjoner
  • Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen.